Yinghao Xu

PhD Student
Department of Information Engineering
The Chinese University of Hong Kong

E-mail  /  Github
Full Publications
Selected  /  All by Year  /  Video Understanding  /  Generative modeling  /  Structural Representation  / 
Neural Body: Implicit Neural Representations with Structured Latent Codes for Novel View Synthesis of Dynamic Humans,
Sida Peng, Yuanqing Zhang, Yinghao Xu, Qianqian Wang, Qing Shuai, Hujun Bao, Xiaowei Zhou.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
[Paper][WebPage][Code]
Generative Hierarchical Features from Synthesizing Images,
Yinghao Xu*, Yujun Shen*, Jiapeng Zhu, Ceyuan Yang, Bolei Zhou.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021, Oral.
[Paper][Webpage][Code]
Unsupervised Landmark Learning from Unpaired Data,
Yinghao Xu*, Ceyuan Yang*, Ziwei Liu, Bo Dai, Bolei Zhou.
arxiv pre-print, 2020.
[Paper][Code]
Video Representation Learning with Visual Tempo Consistency,
Ceyuan Yang, Yinghao Xu , Bo Dai, Bolei Zhou.
arxiv pre-print, 2020.
[Paper][Code]
Dense RepPoints: Representing Visual Objects with Dense Point Sets,
Yinghao Xu*, Ze Yang*, Han Xue*, Zheng Zhang, Raquel Urtasun, Liwei Wang, Steve Lin, Han Hu.

IEEE European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020.
[Paper][Code]
Temporal Pyramid Network for Action Recognition,
Ceyuan Yang*, Yinghao Xu*, Jianping Shi, Bo Dai, Bolei Zhou.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.
[Paper][Webpage][Code]
A Main/Subsidiary Network Framework for Simplifying Binary Networks,
Yinghao Xu*, Xin Dong*, Yudian Li, Hao Su.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.
[Paper][Code]